Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

pannakies
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viaCannonball Cannonball
pannakies
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viaCannonball Cannonball
pannakies
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastonerr stonerr
pannakies
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viarajska rajska
pannakies
pannakies
pannakies
9091 c95c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadooomiiin dooomiiin
9365 16e2 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadooomiiin dooomiiin
pannakies
2150 4a30
Reposted fromipo ipo vianiemaproblemu niemaproblemu
pannakies
4334 fa4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapominanie zapominanie
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachowchow chowchow
2754 100c 500

like-fairy-tales:

By: Sveta | sdamiani

Reposted fromtosiaa tosiaa viacebulowa cebulowa
pannakies
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay viakmj kmj
pannakies
0742 c821 500
Reposted fromnazarena nazarena viakmj kmj
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaagainnagain againnagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl