Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

pannakies
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
9314 dcf4 500
Reposted fromvanille vanille viarajska rajska
pannakies
2298 58ac 500
Reposted fromposzum poszum vialowglowflow lowglowflow
pannakies
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viagabrynia gabrynia
pannakies
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viagabrynia gabrynia
pannakies
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
pannakies
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 18 2017

8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby
pannakies
4428 1872
0040 050b 500
pannakies
4701 4c03
pannakies
2205 4fe1
6325 ffe3
Reposted fromvanille vanille viaupinthesky upinthesky
8077 0bf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafelicka felicka
7931 521d 500
pannakies
pannakies
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viarajska rajska
pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl