Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

pannakies
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viajunior13 junior13
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
pannakies
6116 4a1e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
pannakies
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viacotarsky cotarsky
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
3736 533f
Reposted frommariola mariola viadoubleespresso doubleespresso
0604 577e
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viaOnlyGreen OnlyGreen
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
Reposted frombluuu bluuu
pannakies
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viacotarsky cotarsky
pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl