Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

pannakies
3687 8447
pannakies
1657 55ca
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
pannakies
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
pannakies

Trouble is her only friend and he's back again.
Makes her body older than it really is.
— Carry you home
pannakies
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
pannakies
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaromantycznosc romantycznosc
pannakies
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
pannakies
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
pannakies
6188 c97e 500
pannakies
8785 3217
Reposted fromkarahippie karahippie
pannakies
8786 de27
Reposted fromkarahippie karahippie
2424 c51e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
pannakies
1158 c88e
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
pannakies
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialululuj lululuj
pannakies
Reposted fromnoticeable noticeable vialululuj lululuj
3399 49ca 500
Reposted fromimissthesleep imissthesleep vialululuj lululuj
pannakies
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
pannakies
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viabrzask brzask

July 24 2017

pannakies
8408 6a1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

trustissued:

i just wanna move out n live w the love of my life and make them breakfast every morning and we can dance around in our shitty little apartment to our favourite songs and kiss and fall more and more in love every day

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl